geborsteld eiken 1

Retour beleid

Robuuster Wonen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77544390 en is gevestigd aan Pioniersweg 49 te Dronten.

Artikel 1 Begrippen 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Robuuster Wonen: De aanbieder en verkoper van de Producten aan Koper.

Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Robuuster Wonen.

Producten: De Producten die door Robuuster Wonen worden aangeboden zijn houtproducten zoals tafelbladen, vloeren en aanverwante zaken.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Robuuster Wonen en iedere Overeenkomst tussen Robuuster Wonen en een Koper en op elk Product dat door Robuuster Wonen wordt aangeboden.

Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Robuuster Wonen aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Robuuster Wonen zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Robuuster Wonen is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/ vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod 

Alle door Robuuster Wonen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
Het door Robuuster Wonen gedane Aanbod is vrijblijvend. Robuuster Wonen is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Robuuster Wonen het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Robuuster Wonen gegronde reden te weigeren.

Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Robuuster Wonen niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Robuuster Wonen kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Robuuster Wonen zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Robuuster Wonen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Robuuster Wonen heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

Een Aanbod kan door Robuuster Wonen gedaan worden via de website alsmede in persoon in de verkoopruimte van Robuuster Wonen.

Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Robuuster Wonen, zal Robuuster Wonen de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Robuuster Wonen daaraan niet gebonden.

Robuuster Wonen is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

Het herroepingsrecht is uitgesloten bij Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen in de verkoopruimte en/of wanneer sprake is van maatwerk. Onder maatwerk wordt verstaan het specifiek voor Koper vervaardigen van Producten op basis van de specifieke wensen van de Koper. Daaronder begrepen de maatvoering en de wijze van afwerking

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

Robuuster Wonen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Robuuster Wonen het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Robuuster Wonen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Robuuster Wonen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Robuuster Wonen zijn verstrekt, heeft Robuuster Wonen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Robuuster Wonen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Robuuster Wonen, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden. Robuuster Wonen kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling.
Robuuster Wonen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Robuuster Wonen is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Robuuster Wonen bekend was. Koper vrijwaart Robuuster Wonen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 Levering 

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Robuuster Wonen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Robuuster Wonen enige vertraging ontstaat, heeft Robuuster Wonen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Robuuster Wonen schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Robuuster Wonen gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

Indien de Producten worden bezorgd door Robuuster Wonen of een externe vervoerder is Robuuster Wonen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Robuuster Wonen gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Robuuster Wonen ter beschikking heeft gesteld.

Indien Robuuster Wonen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
Robuuster Wonen is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Robuuster Wonen is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Robuuster Wonen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
Levering zal plaatsvinden tot aan de voordeur van de Opdrachtgever. Hier dient de Koper, oftewel een door Koper aangewezen persoon, aanwezig te zijn op locatie om de Producten naar binnen te brengen. Tenzij anders overeengekomen, zal Robuuster Wonen de Producten niet naar binnen dragen. Iedere aansprakelijkheid voor schade geleden door Koper voorbij de voordeur is uitdrukkelijk uitgesloten ook indien Robuuster Wonen op verzoek van koper helpt bij het binnenbrengen van Producten. Behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Robuuster Wonen.

Artikel 7 Verpakking en transport 

  1. Robuuster Wonen verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties 

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Robuuster Wonen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Robuuster Wonen te worden gemeld op info@robuusterwonen.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

 

Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Robuuster Wonen op de wijze zoals door Robuuster Wonen aangegeven.

Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Robuuster Wonen, conform de retoursinstructies van Robuuster Wonen.

De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

Afgeleverde Producten die Koper wenst te retourneren worden met in achtneming van lid 6 op afspraak afgehaald bij Koper. Robuuster Wonen is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
10. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Robuuster Wonen te wijten is, zal Robuuster Wonen na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Robuuster Wonen.

Artikel 9 Prijzen 

Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Robuuster Wonen geen invloed heeft, kan Robuuster Wonen deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid 

Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Robuuster Wonen. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Robuuster Wonen een andere betalingstermijn overeenkomen. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Robuuster Wonen gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper en/of toelating tot de WSNP zijn de vorderingen van Robuuster Wonen op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

Robuuster Wonen heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Robuuster Wonen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Robuuster Wonen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Robuuster Wonen zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Robuuster Wonen meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

Alle door Robuuster Wonen geleverde zaken, blijven eigendom van Robuuster Wonen totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met Robuuster Wonen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Robuuster Wonen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat Robuuster Wonen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Robuuster Wonen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Robuuster Wonen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Robuuster Wonen heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Robuuster Wonen. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Robuuster Wonen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Robuuster Wonen worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 Garantie 

Robuuster Wonen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.

Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Robuuster Wonen. Elke garantie komt te vervallen indien het Product niet conform de gebruiksinstructies is gebruikt, behandeld of onderhouden. Koper dient de ruimte waarin de Producten gebruikt worden te voorzien voor een luchtbevochtiger, wanneer deze niet wordt gebruikt is er geen garantie op het betreffende Product.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding 

Robuuster Wonen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Robuuster Wonen bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Robuuster Wonen gesloten Overeenkomst voortvloeien.

Voorts is Robuuster Wonen bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Robuuster Wonen op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Robuuster Wonen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Robuuster Wonen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid 

Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Robuuster Wonen leidt tot aansprakelijkheid van Robuuster Wonen jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Robuuster Wonen in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Robuuster Wonen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

Robuuster Wonen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
Robuuster Wonen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Robuuster Wonen levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Robuuster Wonen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Robuuster Wonen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

Robuuster Wonen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Robuuster Wonen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Robuuster Wonen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Robuuster Wonen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Robuuster Wonen binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht 

Robuuster Wonen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Robuuster Wonen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Robuuster Wonen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Robuuster Wonen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Robuuster Wonen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Robuuster Wonen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Robuuster Wonen haar verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zo ver Robuuster Wonen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Robuuster Wonen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16 Risico-overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Robuuster Wonen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Robuuster Wonen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Robuuster Wonen de betrokkene hierover informeren.
  2. Indien Robuuster Wonen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 

 

Artikel 18 Klachten 

Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Robuuster Wonen en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@robuusterwonen.nlmet als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn , wil Robuuster Wonen de klacht in behandeling kunnen nemen. Robuuster Wonen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Robuuster Wonen en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Robuuster Wonen heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Robuuster Wonen en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.